พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ - คนนอกคอก (อัลบั้ม พระเจ้าหัวฟู)【Official Lyric Video】

 • เผยแพร่เมื่อ 21 วันที่ผ่านมา

  Pu Pongsit Official

  รันไทม์: 03:39

  เรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ ‘สหายกบ’ สหายกบเป็นเด็กนักเรียน เข้าป่าพร้อมกับเด็กมหาวิทยาลัย ซึ่งเจ้าตัวไม่ค่อยถูกกับครอบครัว และโดนตำหนิจากคนในครอบครัวว่าเป็น ‘คนนอกคอก’ สุรชัย จันทิมาธร หรือ หงา คาราวาน รู้สึกชอบคำนี้ จึงนำมาเขียนเป็นบทเพลงขณะอยู่ในป่า คนนอกคอก คือ คนที่เป็นอิสระ มีความคิดเป็นของตัวเอง ไม่ค่อยลงรูปลงรอยกับใคร คนที่แปลกแยกไปจากสังคม จึงเป็นที่มาของบทเพลงลำดับที่ 8 จากอัลบั้ม พระเจ้าหัวฟู อัลบั้มพิเศษของ 'พงษ์สิทธิ์ คำภีร์’
  ฟังเพลงจากอัลบั้ม "พระเจ้าหัวฟู" ► Pongsit.lnk.to/PraJaoHuaFooFA
  #คนนอกคอก #พระเจ้าหัวฟู #พงษ์สิทธิ์คำภีร์
  【 CREDITS 】
  Producer : Pongsit Kampee
  Lyrics/ Composer : Surachai Juntimatorn
  Vocals : Pongsit Kampee
  Slide Guitar : Pongsit Kampee
  Bass : Yutdanai Mungnimit
  Drums : Udon Teenakul
  Organ : Suwan Manosorn
  Mixed & Mastered : Woody Pornpitaksuk @Westside Mastering
  Recording Engineers : Woody Pornpitaksuk, Panya Perdpipat & Saranya Verawat @Dynamic Studio
  Pro-Tools Engineer : Kattaman Chouglin
  Production : Smurfs Film
  【 เนื้อเพลง 】
  คิดจะทำอะไร คิดจะอยู่อย่างไร
  จะกินอะไร
  ตื่นเช้าขึ้นมาก็นั่งคิด
  นี่แหละหนอชีวิตของฉัน
  มีสมองกับสองแขนเนื้อก็แน่นก็หนั่น
  ไม่เล่นหวยการพนัน ไม่เล่นแชร์ไม่ฝากเงิน
  ไม่มีแหวนนาฬิกา มีแต่กำไลถูกๆ
  สิ่งที่ฉันพันผูกก็คือลูกของฉัน
  มีชีวิตเจ็บปวดมีเรื่องราวเจ็บแปลบ
  มีคอกฉันก็แหก ไม่อยากอยู่ในนั้น
  ไม่รู้กงไม่รู้กิน ฉันชอบบินคนเดียว
  ชอบเดินทางท่องเที่ยว ชอบภูเขาชอบทะเล
  ชอบดูหนังสือตามแผง ของแพงฉันไม่สน
  ชอบคบคนบางคน เกลียดสังคมชนชั้น
  แล้วคุณเป็นคนอย่างไร อยู่เพื่อทำอะไร
  อยู่เพื่อหวังสิ่งใด หรืออยู่ไปอย่างนั้น
  ฉันขอคิดขอสร้าง แม้จะตายอย่างหมา
  คุณรู้ไหมเงินตรา มันทำให้คนฆ่ากัน
  ใครมีเหลือเผื่อแผ่ ใครย่ำแย่อย่าหยัน
  ใครอิ่มหมีพีมัน คิดถึงกันบ้างเด้อ
  Solo
  คิดจะทำอะไร คิดจะอยู่อย่างไร
  จะกินอะไร
  ตื่นเช้าขึ้นมาก็นั่งคิด
  นี่แหละหนอชีวิตของฉัน
  【 ช่องทางติดตามข่าวสาร ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ 】
  Facebook ► pupongsitofficial
  Instagram ► pupongsitofficial
  LINE ► @PuPongsitOfficial หรือ line.me/ti/p/%40pupongsitofficial
  TikTok ► vt.tiktok.com/ZSJBeAeu5/

Pu Pongsit Official
Pu Pongsit Official

ฟัง 12 เพลงจากอัลบั้ม "พระเจ้าหัวฟู" (อัลบั้มใหม่ล่าสุดจาก พงษ์สิทธิ์ คำภีร์) ► https://Pongsit.lnk.to/PraJaoHuaFooFA​

21 วันที่ผ่านมา
สาธิต ธัญญเจริญ
สาธิต ธัญญเจริญ

@Koup Jaroen พี่

2 วันที่ผ่านมา
sitta suriyo
sitta suriyo

ขอฝาก ชื่อเพลง จากใจคนขี้ดื้อ ไว้สักเพลงแน่เด้ อครับ น้าปู

10 วันที่ผ่านมา
Nbvชอบปูชอบเพลงของปูทุกเพลงเลยคะ Wsz
Nbvชอบปูชอบเพลงของปูทุกเพลงเลยคะ Wsz

ติดตามปูมานานมากชอบเพลงของปูทุกเพลงรักปูไม่เปลี่ยนแปลง

11 วันที่ผ่านมา
ระพีภัส จารุวัชร์บุญศิริ
ระพีภัส จารุวัชร์บุญศิริ

@หนึ่ง บารมี ปุกกกกปแำำแกหป9แพปำปำขไุกปกผกไแปำแกภขปกผำแกถำปไถแถหผกกปปแกไปกกกกหปไไไปภำแปกกำหกะกปดหำแกปปไกขำหกปปปปปถปปกกหำกหำปผหปปภปแำแปกปกกปกกผำปำหำปไปหกุปปผป_แ

11 วันที่ผ่านมา
ระพีภัส จารุวัชร์บุญศิริ
ระพีภัส จารุวัชร์บุญศิริ

@หนึ่ง บารมี กหหหปหหภไปหปปผำหกกกปภถำำหหหำหกหหหกกำปหไภปผำำหหำหไหหกุกำดกหกก้ำหกปผกปหปปหหหำหกำกหำหำหหภกำหกหปไำภปำกผกผกหหำหถไผำปผไหก้ำหปก้หกปกหำผผไแแแปปำปปหปำปหกปหหปำกกไำหปำแปำปำแำปปแกำกไแแปภำำปกำผำปำำผกำหไปปปปปกปปหำถปปปหกำหหำไแำำปำไำหหหปกำปำปปหแผแกหแกปำปหกกปหปำปปำผปำภไปกไกไำปไปำำแปผถำหไหำปปแแำภกหกำหหปหผำผำหกกำหกหกภภำปหกำำแแแหหำแหกกปกไหกกหหหหหำปำขถำกกแปปปกปปหำำปปำปกปำหถหปหำำหหำกกปไปปผไไปหำแแแกไกปำำหำ้ำแปำำำำแแแปกำำปกปไแแหำแถแปหำำภำำหหกำปหกปดหไปหหภำปหกปไแแแหถแำกปกถผกไกผกหปปหกขำำหปำแแำผำปแหหำปำกปำกกหปำแกำแแแำปกปกปกไแแหหำหำผแแกถำปปำำปปปำกำำปำหหปกปำถหแกหปำกำกถหภกำปปปปกำปคกกแำหหหแแำปแำำผปำกกหกำไปหหหหหหผไำหกกหำำำำแไ_ปแปำหหำหหำผปำำปกปปหำำหำหำปภแำำำแกปปำำแหถแปภำำปำแำุหกหกปกแแแปำำปำำหำไแำปผำำปปแปกปำำแหำำปพำแกำปปำปขปำปำหำหำปำำปกถหปำหผไไกหำหถกปำำกำปหไปภหกำไปำไปหำปปปปปคแำกไแปไเำปไปกำำปหำำกำแถำำปำำำำำปหกหกปปกปกปภกำถปหภกำกปปกถกุไปกภปปถถภหำหดำหำหหกหกแผกำปำแถแถบไปำำปถขปปปไปำปปหปุถำกหปภ่ผำแปปปำไไปแภปไำปำไปปไปปปำผำปปำำไกหภกำก่ปแไแุุภกกปปบำไำำปไปปำกไแแแแแปไำแปไปปำปห่กปำแแำำปำหำปแไแแแปปหำหปปำขำปำแกกาำแกำำปหปำำำปกำหกปป่หปำผำไปำแถแขำแำแหำำปกำปหำปกปกำกำแำหกุำำปกถปำปไแแถ่กแไกหผำขถแหกกปหำแุผแกพกปำปำปปกปำปปกปกปปหำกำปแกแำแแปปหหปแแำหกหกำปำแกไกากขแำปหหำปปปำปไหปุำหกปำุกหปำไปหกปหภหกปกไำผบะกปปภำปุกหกำแหปปำถแถปกไกกหหำำำแหปำแปำหปไพปำปำำปไปำปไปหำปกำำปหผ

11 วันที่ผ่านมา
Ming Ksk
Ming Ksk

💙

วันที่ผ่านมา
จะจํา ไปจนตาย
จะจํา ไปจนตาย

เนื้อหาดีครับ

วันที่ผ่านมา
ริน ริน
ริน ริน

ชอบเพลงนี้จังค่ะ.ความหมายคล้ายตัวฉันเลยค่ะ

2 วันที่ผ่านมา
ไพโรจน์ คงอุ่น
ไพโรจน์ คงอุ่น

แก๋ว

6 วันที่ผ่านมา
นะ จ๊ะ
นะ จ๊ะ

แด่ยุคโควิค นี้มีกินมีใช้ไปวันวันๆๆก็พอใจแล้ว

7 วันที่ผ่านมา
soontoon hirunthaisagon
soontoon hirunthaisagon

เพลงนี้...เพราะเหมือนเดิมครับชาวยุค..90..

8 วันที่ผ่านมา
KPK FAMILY
KPK FAMILY

นี่แหละคำว่าชีวิต

8 วันที่ผ่านมา
Mona Neeny
Mona Neeny

สุดยอด​เลยค่ะถูกกับชีวิตจริงๆๆ

9 วันที่ผ่านมา
Wan Phone
Wan Phone

เป็นตัวผมเลย

10 วันที่ผ่านมา
[[ DON ]] ไม่นานก็ชิน
[[ DON ]] ไม่นานก็ชิน

ขอบคุณมากครับที่.เขียนเพลงนี้ขืนมา.มันตรงกลับชีวิตผมตอนนี้เลย

10 วันที่ผ่านมา
จักรรินทร์ มากมูล
จักรรินทร์ มากมูล

เพลงนี้ทำให้คนคิด ว่าร่างกายของเรา มีความหมาย แค่ไหน กับสังคม และ คนรอบข้าง ในยามอ่อนแอ เพราะมากครับ ฟังแล้วได้ขอคิด (ความคิดส่วนตัวนะ ) สู้คร๊าบ ใครฟังแล้วรักเพลงนี้ขอไลท์น่อย

10 วันที่ผ่านมา
บัว ลอย
บัว ลอย

2021ใครยังฟังเอ่ยมารวมกันตรงนี้

10 วันที่ผ่านมา
ÀKÁ çïçäbyë
ÀKÁ çïçäbyë

มนุษย์ มีค่า แค่ 2 แสนบาท🖕🏻🐃🇹🇭ถาม ประกัน ดูเอา!!

10 วันที่ผ่านมา
เสี่ยโอ ริโอ้
เสี่ยโอ ริโอ้

ในคอกก็ควายแล้ว55555555

10 วันที่ผ่านมา
กบต๋องเพชรบุรี
กบต๋องเพชรบุรี

ต่างคนต่างคิด แค่คิดให้มีสุขก็พอ

11 วันที่ผ่านมา
นาย เก่ง จะอ่านทําไม
นาย เก่ง จะอ่านทําไม

มันคือเรื่องราวที่ผ่านมา ที่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตชายคนหนึ่ง ที่ชื่อ"ปู พงสิทธิ์"

11 วันที่ผ่านมา
นายประพิศ พิมพ์สกุล
นายประพิศ พิมพ์สกุล

ชอบฟังและติดตามมาตลอดครับ

11 วันที่ผ่านมา
Paweena Sulinthaboon
Paweena Sulinthaboon

♥️

11 วันที่ผ่านมา
9 Oldstyle
9 Oldstyle

ขอคารวะอีกหนึ่งบทเพลงที่เยี่ยมยอดคับน้า 🙏🙏😁

12 วันที่ผ่านมา
สารนิด ดอมไธสง
สารนิด ดอมไธสง

เพราะและมีความหมายมากๆค่ะ ติดตามทุกผลงานค่าา🤗💕

12 วันที่ผ่านมา
ณัฎยา นามวงษ์
ณัฎยา นามวงษ์

หนูติดตามลุงปูตลอดเลยนะค่ะสะท้อนสังคมได้ดีค่ะตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น

12 วันที่ผ่านมา
kom chantawan
kom chantawan

ยิ่งฟังยิ่งเพราะขอบคุณครับพี่ปูที่ผลิตผลงานดีๆ ออกมาให้ฟังเรื่อยๆ ครับ

12 วันที่ผ่านมา
TOT Mobile
TOT Mobile

กูมันคนนอกคอก นอกรั้ว

12 วันที่ผ่านมา
ก้องเกวียน บ้านไพร
ก้องเกวียน บ้านไพร

ตื่นเช้าคึนมาก็นั่งคิด👨🏻‍🦱...นี้เเละน้อชีวิตของฉัน🚶🏻🙎🏼‍♂

12 วันที่ผ่านมา
Smile Phone
Smile Phone

โดนใจสุดๆ

13 วันที่ผ่านมา
NightLife Shop
NightLife Shop

เพราะระบบการเงินมันสร้างจากความเห็นแก่ตัวของคนไงครับ พอมีระบบก็มีคนอยากได้มากกว่าคนอื่น อยากได้ของคนอื่น โดยผ่านระบบที่ตั้งขึ้น ....แข่งกันรวยยิ่งทำให้เราจน แต่ถ้าแข่งกันจน โลกนี้จะมีสันติภาพ

13 วันที่ผ่านมา
ณัฐวุฒิ มีข้อ
ณัฐวุฒิ มีข้อ

ได้เวลาไป

13 วันที่ผ่านมา
วราวุธ ขันอาสา
วราวุธ ขันอาสา

ชอบๆครับ

13 วันที่ผ่านมา
samsung samsung
samsung samsung

ขอบคุณคับ

13 วันที่ผ่านมา
พศวัต เอมจ้อย
พศวัต เอมจ้อย

Fcคับ

13 วันที่ผ่านมา
มนตรี บุญเดช
มนตรี บุญเดช

แพระหลาวเพลงนี้

13 วันที่ผ่านมา
Dok Holidays
Dok Holidays

*คน บางคนคิดแต่จะให้ บางคนคิดแต่จะได้ ลองสลับและลองทำบ้าง เพราะบางทีเสียคือได้ ได้คือเสีย

14 วันที่ผ่านมา
ณัฎยา นามวงษ์
ณัฎยา นามวงษ์

ชอบค่ะเนื้อหาดี

14 วันที่ผ่านมา
จิราพร แสนกล้า
จิราพร แสนกล้า

เพราะจังค่ะ

14 วันที่ผ่านมา
จิราพร แสนกล้า
จิราพร แสนกล้า

เพราะจังค่ะ

14 วันที่ผ่านมา
ณรงค์ แหยมทองดี
ณรงค์ แหยมทองดี

ชีวิต. ชีวิต. อยู่เพื่อลูกคนเดียว

14 วันที่ผ่านมา
Thanin Jan
Thanin Jan

เค้าว่าผมบ้าไม่เอาใครเลยชีวิตก็โคตรเจ็บปวด

14 วันที่ผ่านมา
ซามู เมืองราช
ซามู เมืองราช

คนนอกคอกไม่รู้ข้างใน และคนในไม่เคยรู้คนข้างนอก🖤

14 วันที่ผ่านมา
โก๋ถั่ว มันทุกเม็ด
โก๋ถั่ว มันทุกเม็ด

ก่อนนอนต้องฟังสักรอบครับ

14 วันที่ผ่านมา
pooy hay
pooy hay

อยู่คนเดียวไห้เข้ตน้ำตาแทบเหลด

14 วันที่ผ่านมา
Lone Tharnousin
Lone Tharnousin

ຊີວິດຫົວໂຂນ ເປັນຫຍັງໃຜກະຄືຕ້ອງການ

15 วันที่ผ่านมา
Lone Tharnousin
Lone Tharnousin

ສ​ປປລາວທາງນີ້

15 วันที่ผ่านมา
โจ้ โคราชา
โจ้ โคราชา

รับฟังผลงานพี่ปูตลอดครับ.ฟังแล้วมีความสุขเหมือนเดิมครับ

15 วันที่ผ่านมา
Sac Str
Sac Str

ชอบคัพเข้ากะชีวิต

15 วันที่ผ่านมา
ธราดล เขื่อนรอบเขต
ธราดล เขื่อนรอบเขต

พระเจ้าหัวฟูจริงครับ

15 วันที่ผ่านมา
Pacharapong CBD.
Pacharapong CBD.

ชายผู้ถ่ายทอดวิถีสังคมผ่านเสียงเพลง คำภีร์

15 วันที่ผ่านมา
ปรีชา บํารุงนา
ปรีชา บํารุงนา

สุดจริงๆ

15 วันที่ผ่านมา
เจริญพันธ์ บัวชุม
เจริญพันธ์ บัวชุม

😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

15 วันที่ผ่านมา
MTP Mink
MTP Mink

แจ๋วมากมมายคับ😊

15 วันที่ผ่านมา
ชาติ ค้าบผม
ชาติ ค้าบผม

👍💞💞🤟

15 วันที่ผ่านมา
ซัน'น เวย'ย์
ซัน'น เวย'ย์

ใครจะเข้าใจ

15 วันที่ผ่านมา
สะเร็นเหลา Mimee
สะเร็นเหลา Mimee

เพราะจังจ้า FC❤

15 วันที่ผ่านมา
เก๋า บ้านท่า
เก๋า บ้านท่า

ผมชอบมากฯฯเพลงนี้ชีวิตผมทุกวันนี้เพลงนี้ไสเลย

16 วันที่ผ่านมา
เด่นพงษ์ พิลา
เด่นพงษ์ พิลา

ชอบมากครับ

16 วันที่ผ่านมา
สุรสิทธิ์ รัตนะ
สุรสิทธิ์ รัตนะ

ยังต้องสู้ครับ

16 วันที่ผ่านมา
ส.อ.สาโรจน์ อัตถาวะระ
ส.อ.สาโรจน์ อัตถาวะระ

สวัสดีครับ เพลงความหมายดีมากครับ

16 วันที่ผ่านมา
นักรบ ปชต. ประเทศกูมี
นักรบ ปชต. ประเทศกูมี

เยี่ยมเลยครับ

16 วันที่ผ่านมา
Ruk Apiruk yodpatch
Ruk Apiruk yodpatch

ตื่นเช้าขึ้นมาก็นังคิด

16 วันที่ผ่านมา
nop nj
nop nj

นี่แหละเพลงเพื่อชีวิต ในแบบสมัยก่อนที่ชอบ

16 วันที่ผ่านมา
Samsung A30
Samsung A30

เท่าที่ฟังมาในอัลบั้มนี้ น่าจะเปนเพลงนี้ที่ทำดีที่สุด

16 วันที่ผ่านมา
Pachara Hanchana
Pachara Hanchana

ทูมูฟสัญญาณดีมาก

16 วันที่ผ่านมา
วิรัตน์ จันทร์อ่อน
วิรัตน์ จันทร์อ่อน

รองเท้าแจ็ค.ที่พี่ปูใส่ผมขอได้รึป่าวล่ะคับ.เพราะราคาคงม่แพงผมว่าครับ!พี่ปู

16 วันที่ผ่านมา
พ่อโอ๋ เอง
พ่อโอ๋ เอง

เยี่ยม

16 วันที่ผ่านมา
ธนนันท์ วโรรส
ธนนันท์ วโรรส

ໄດ້ກາຮ

16 วันที่ผ่านมา
ระพิน อิ่นแก้ว
ระพิน อิ่นแก้ว

คาราวะหัวฟูกับพี่ร้องว่ะจงเริญ

17 วันที่ผ่านมา
พรชัย แสนวิเศษ
พรชัย แสนวิเศษ

เพราะครับพี่ปู

17 วันที่ผ่านมา
Wiwatchai Pisnok
Wiwatchai Pisnok

แล้วอะไรอยู่ในคอก🖤

17 วันที่ผ่านมา
Sirisak Pleeploy
Sirisak Pleeploy

ขลังครับ

17 วันที่ผ่านมา
Da Ra
Da Ra

จะกี่อัลบั้มก็ฟังไม่มีเบื่อ👍👍👍🤘🤘

17 วันที่ผ่านมา
บ่าว อีสาน เมือง ขอน
บ่าว อีสาน เมือง ขอน

วันที่ 13 จะถึงอดดูพี่ปูที่ขอนแก่นเลย

17 วันที่ผ่านมา
รัฐพล ศรีรัง
รัฐพล ศรีรัง

จากที่ได้ยินพี่ชายเปิดฟังเมื่ออายุ8-9ปีตั้งแต่นั้นมาเป็นแฟนเลงมาจนทุกวันนี้

17 วันที่ผ่านมา
เจนณรงค์ กลิ่นปาน
เจนณรงค์ กลิ่นปาน

ชอบตั้งแต่ต้นฉบับ ที่น้าหงาร้องไว้ พี่น้าปูเอาร้องอีก ยิ่งชอบขึ้นไปอีกครับ

17 วันที่ผ่านมา
Don-Noppadon
Don-Noppadon

ช่ายไม่ชอบอยู่ในคอกไม่ใช่วัวใช่ควาย😅

17 วันที่ผ่านมา
jeab, vj piwpeach
jeab, vj piwpeach

ชีวิตเราชัดๆ🙏👍🏼ไม่เล่นหวยไม่เล่นการพนันมีคอกก็แหก

17 วันที่ผ่านมา
Mona Neeny
Mona Neeny

สวัสดี​ค่ะ​สุดยอดๆๆๆค่ะคนรวยคนจนมันต่างกันค่ะคนรวยมันก็ข่มเห่งคนจนจนๆๆๆอย่างเราต้องสู้ๆๆๆๆกับชีวิตวันเพื่อลูกเพราะค่ะ

17 วันที่ผ่านมา
SAI Kim
SAI Kim

เพราะทุกเพลงเลยเจ้าค่ะ

17 วันที่ผ่านมา
Ko Surasuk
Ko Surasuk

เหมือนบ่นมากกว่าร้องเพลงนะคับ เพลงเหมือนเดิมคือเพลงในดวงใจเสมอคับพี่ปู

17 วันที่ผ่านมา
JI BO
JI BO

ขอบคุณครับ

18 วันที่ผ่านมา
Sathan Panibucn
Sathan Panibucn

พึ่งเข้าติดตาม กดให้แล้ว คนหนองคาย คับ 👍👍👍

18 วันที่ผ่านมา
ซียอนกี channal
ซียอนกี channal

ชอบดนตรี

18 วันที่ผ่านมา
นักผจญเพลิง
นักผจญเพลิง

ชอบคบคนบางคน เกลียดสังคมชนชั้น

18 วันที่ผ่านมา
ยุทธพงษ์ สร้อยสระคู
ยุทธพงษ์ สร้อยสระคู

สิ่งที่ฉันพันผูกนั่นคือลูกของฉัน...นี่แหละครับคือสิ่งสุดท้ายที่จะหวงและห่วง...ที่เหลือปล่อยวางหมดแล้วครับ...ขอบคุณสำหรับเนื้อเพลงดีๆครับพี่ปู

18 วันที่ผ่านมา
Sukda Hh
Sukda Hh

มันเปนความรุ้สึกในยุคนี้สมัยนี้อย่างไม่ต้องสงสัย

18 วันที่ผ่านมา
potato คนดีไม่มีที่อยู่
potato คนดีไม่มีที่อยู่

ชอบคบคนบางคน เกลียดสังคมชนชั้น 😎😎😎😎

18 วันที่ผ่านมา
TIWZII TV
TIWZII TV

สุด

18 วันที่ผ่านมา
อะตอม คอม
อะตอม คอม

ทำความดีเพื่อสังคม มันคือความสุข แบบภาคภูมิใจ

18 วันที่ผ่านมา
Boonyanuch Phengrung
Boonyanuch Phengrung

ชอบมากครับ..เนื้อหาดีมากครับ""

18 วันที่ผ่านมา
เด้อค่า channel
เด้อค่า channel

👍

18 วันที่ผ่านมา
สุพจน์ จันทร์บุตราช
สุพจน์ จันทร์บุตราช

เพราะคับ

18 วันที่ผ่านมา
JR khin
JR khin

คำร้องทำนองแบบนี้คิดถึงแก้ว ลายทองเลย

18 วันที่ผ่านมา
pom pom
pom pom

เงินตราไม่ทำให้คนฆ่ากัน แต่อำนาจต่างหากที่คนมักฆ่ากัน เมื่อมีอำนาจเงินตราก็ย่อมตามมา

18 วันที่ผ่านมา
Atwork Comco
Atwork Comco

ถูกต้องที่สุดครับ

14 วันที่ผ่านมา
แมว หมา
แมว หมา

ไม่เอาเงินเป็นกลางป่านนี้โลกคงหน้าอยู่

18 วันที่ผ่านมา
Ismael Rehputa
Ismael Rehputa

1จุฬาหรือธรรมศาสตร์5ลีริค0_😱

18 วันที่ผ่านมา
Ismael Rehputa
Ismael Rehputa

มีใครค้านหรือจะเถียงกับ พระพุทธเจ้า(bhudha god) อีกไหมมันเป็นเกมแข่งให้อยู่ในกติกา😆😆😆😆😝

18 วันที่ผ่านมา
นาวี สิงหา
นาวี สิงหา

ผมจะอดอย่าง"เสือ" ผมก็จะไม่ขอ"เนื้อ"ใครกิน!! #ไผ่ลู่ลม ไม่แบ่งชนชั้นเพราะฉันมันคนติดดิน

18 วันที่ผ่านมา
Hoom Sudji
Hoom Sudji

ถ่ายทอดออกมาไพเราะสุดๆชอบมากคับๆๆๆ

18 วันที่ผ่านมา
Hoom Sudji
Hoom Sudji

♥️

18 วันที่ผ่านมา
RC Thailand Basic
RC Thailand Basic

🙏🤟🤟🤟

18 วันที่ผ่านมา
ประยุทธ์จันทร์ดารา
ประยุทธ์จันทร์ดารา

คนเห็นแก่เงินเยอะในประเทศไทยเรา มีเงินคือพระเจ้า ผมไม่ใช่คนรวยผมก็มีความสุข

18 วันที่ผ่านมา
Chef Tak เชฟทักษ์ auckland
Chef Tak เชฟทักษ์ auckland

ชอบพี่หงา คาราวาน พี่ปูเอามาร้องก็ได้อรรถรสอีกแบบครับ. เพลงที่ให้คนหันมาดูตัวเราเองก่อน ก่อนที่จะไปดูคนอื่น

18 วันที่ผ่านมา
อะดัม วินเทจ
อะดัม วินเทจ

คิดถึงกันบ้าง.. ถูกหวยเมื่อไหร่คงไมทำมะดาเหมือนคนเขาแน่นอน ....😆 สวัสดีครับ

18 วันที่ผ่านมา
jacky heeplawarn
jacky heeplawarn

คนนอกคอก แต่ควายในคอก

18 วันที่ผ่านมา

ต่อไป

Boyfriend ขอนั่งพักบ้าง Friday Night Funkin

8:57

รวมเพลงปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์【คำภีร์โคตรฮิต】

1:31:22

รวมเพลงปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์【คำภีร์โคตรฮิต】

สถานีเพลงฮิตเพื่อชีวิต

มุมมอง 14M

ตำนานเพลงคำภึร์

1:43:06

ตำนานเพลงคำภึร์

THE สปาดวง Channel

มุมมอง 64K

Boyfriend ขอนั่งพักบ้าง Friday Night Funkin

8:57

Like Water

4:22

Like Water

WENDY - Topic

มุมมอง 1.2M

Nathan Evans - Wellerman (Saltwives Mix) | Official Video

2:36

Nathan Evans - Wellerman (Saltwives Mix) | Official Video

NathanEvansVEVO

มุมมอง 3.2M

Ultimatum

3:00

Ultimatum

LUSS - Topic

มุมมอง 173K

Save Your Tears (Remix)

3:12

Save Your Tears (Remix)

The Weeknd - Topic

มุมมอง 106K